§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem programu TESTER K2, jest Melle Sp. z o.o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, wpis do KRS nr 0000270668, Kapitał zakładowy 400 000 PLN, NIP: 622-26-22-975, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Program zorganizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Testerze K2

§ 2. Warunki uczestnictwa i przebieg Testera K2.

 1. Zadaniem osób uczestniczących w Testerze K2 jest wykonanie testu produktu, wysłanego przez Organizatora na wskazany przez uczestnika adres. Test może być wykonany jako film lub zdjęcia z opisem. Wszystkie wytyczne dotyczące recenzji produktów znajdują się w instrukcji dołączonej do paczki z produktem.
 2. Program Tester K2 przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Polski lub przebywających w okresie trwania programu na terytorium Polski, które posiadają adres do doręczeń na terytorium Polski (dalej: „Uczestnik programu”).
 3. W celu zgłoszenia się do programu Tester K2 należy wypełnić i wysłać formularz kontaktowy na stronie www.K2.com.pl/testuj.
 4. Aby zwiększyć szanse na wzięcie udziału w programie Tester K2 w formularzu kontaktowym należy dodać link z przeprowadzonego wcześniej testu produktów (nie wymagamy, żeby były to produkty marki K2) lub dodać krótki opis w którym osoba wypełniająca formularz opisze swój pomysł na przeprowadzenie testu.

§ 3. Zasady wyboru Testera K2

 1. Organizator wybiera wśród przesłanych zgłoszeń osoby, które otrzymają produkty do przetestowania. W pierwszej kolejności wybierane będą osoby, które prześlą przykładowy przeprowadzony przez nich test. Następnie Organizator będzie zwracał uwagę na opis pomysłu wykonania testu. Organizator skontaktuje się mailowo tylko z wybranymi osobami.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń.

 1. Każdemu uczestnikowi programu Tester K2, przysługuje prawo wniesienia reklamacji poprzez osobiste dostarczenie jej do siedziby Organizatora, wysyłkę za pośrednictwem poczty, lub firmy kurierskiej, w czasie od dnia 01.07.2023 roku do 31.12.2025 roku. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data nadania reklamacji (w przypadku wysyłki za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej ) lub data doręczenia osobistego do siedziby Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki. Reklamacje, wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 31.12.2025 roku (pomimo prawidłowego ich nadania) nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora: Melle Sp. z o.o. Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Tester K2”.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika programu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy programu Tester K2, a także treść żądania Uczestnika.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty wpływu reklamacji do siedziby Organizatora, jednak nie później niż do dnia 31.12.2025 roku.
 6. Reklamacje Uczestników rozpatruje Organizator.
 7. Wszelkie roszczenia z tytułu udziału w programie Tester K2 przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 5. Postanowienia końcowe.

 1. Wysyłając zgłoszenie do programu Tester K2, osoba zgłaszająca się potwierdza, że wyraża zgodę na zasady programu Tester K2 zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w okresie od 01.07.2023r. Do 31.12.2025r, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Na pisemne żądanie Uczestnika konkursu Regulamin zostanie wysłany pocztą.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym programie będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 4. Zasady przeprowadzania programu Tester K2 określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie, a także inne działania Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie lub operatorów telekomunikacyjnych, za pomocą których Uczestnik konkursu przesyła korespondencję do Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez osób zgłaszających się do programu Tester K2 nieprawidłowych danych, niezbędnych do wydania nagrody.
 7. Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających się do programu następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Administratorem danych osobowych Uczestników zgłaszających reklamację jest Melle Sp. z o.o. Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski.