Regulamin konkursu
„Turniej wiedzy K2”

I. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Organizatorem konkursu „Turniej wiedzy K2” (dalej „Turniej”) jest Melle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, miejscowość Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, wpis do KRS nr 0000270668, o kapitale zakładowym w wysokości 400 000,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 622 262 29 75 (dalej „Organizator”).
 • 1.2. Turniej trwa od 01.11.2017 r. do odwołania.
 • 1.3. Turniej polega na sprawdzaniu wiedzy Uczestnika o produktach marki K2 za pośrednictwem przygotowanych Quizów dostępnych na stronie www.akademia.melle.com
 • 1.4. Wiedzę niezbędną do rozwiązania Quizów Uczestnik uzyska zapoznając się z konkretnymi treściami zawartymi na stronie www.k2.com.pl, www.k2.com.pl/blog oraz youtube.com/k2compl.
 • 1.5. Za prawidłowe odpowiedzi uznaje się te wynikające z materiałów podanych na stronach z punktu I.4.
 • 1.6. Co miesiąc Uczestnik może wziąć udział w nowym Turnieju.

II. Warunki uczestnictwa

 • 2.1. Turniej przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Polski lub przebywających w okresie trwania Turnieju na terytorium Polski, które posiadają adres do doręczeń na terytorium Polski (dalej „Uczestnicy”). W Turnieju nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, pracownicy Producenta, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • 2.2. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • a) Założenie konta na stronie www.akademia.melle.com poprzez uzupełnienie następujących danych:
   • adresu email, nie będacego adresem tymczasowym lub tzw. 10-minutowym (usługa 10 minute mail, temporary email, itp.) wraz z akceptacją zgody na jego przetwarzanie przez Organizatora w celu wysłania informacji handlowych Organizatora,
   • imienia,
   • nazwiska,
   • nazwy użytkownika,
   • danych adresowych niezbędnych do wysyłki nagrody
  • b) Rozwiązanie Quizu/ Quizów o produktach K2 w ramach Turnieju Wiedzy dostępnego na stronie www.akademia.melle.com
 • 2.3. W Turnieju uwzględniane są jedynie zgłoszenia dokonane poprzez stronę www.akademia.melle.com, jeżeli zawierają prawidłowe dane Uczestnika, o których mowa w punkcie 2.2.
 • 2.4. W ramach jednego turnieju Uczestnik może rozwiązać test trzykrotnie. Do Rankingu liczyć się będzie najlepszy wynik, jaki uzyskał Uczestnik.
 • 2.5. W ramach jednego Turnieju może zostać włączonych więcej niż jeden Quiz.
 • 2.6. Po rozwiązaniu Quizu Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym wyniku, a tym samym o zajmowanym miejscu w rankingu.
 • 2.7. Nowy Quiz w ramach Turniej Wiedzy będzie pojawiał się pierwszego dnia miesiąca o godzinie 00:01 i trwał będzie do ostatniego dnia miesiąca do godziny 23:59.
 • 2.8. Aktualny ranking Uczestników będzie wyświetlany na stronie www.k2.com.pl/wyzwanie/turniej
 • 2.9. Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Turnieju.
 • 2.10. Uczestnik Programu może zrezygnować ze swojego udziału w Turnieju, wysyłając prośbę o usunięcie konta na adres e-mail: akademia@melle.com w dowolnym czasie trwania Turnieju.

III. Nagrody w Turnieju

 • 3.1. W konkursie przewidziano:
  • a) 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w postaci zestawu kosmetyków firmy K2 z serii Gold o łącznej wartości 200zł.
  • b) 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) nagród pocieszenia w postaci zapachów samochodowych K2 Roko o wartości 5 zł każdy.
 • 3.2. Nagroda główna wydana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 • 3.3. Uczestnik może zostać Laureatem nagrody głównej tylko jeden raz w okresie 36 miesięcy.
 • 3.4. Laureat Turnieju nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 • 3.5. Laureatowi Turnieju nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 • 3.6. Laureat Nagrody wyraża zgodę na prezentację swojego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora informujących o wynikach Turnieju.

IV. Zasady przyznawania nagród w Turnieju

 • 4.1. W ramach Turnieju przyznana zostanie Nagroda Główna za uzyskanie najlepszego wyniku w najkrótszym czasie w Turnieju wiedzy
 • 4.2. W przypadku kiedy więcej niż jedna osoba uzyska ten sam wynik w tym samym czasie, każda z nich otrzyma Nagrodę Główną.
 • 4.3. Uczestnicy, którzy zajęli w Turnieju Wiedzy miejsca od 2. do 30. otrzymują nagrody pocieszenia w formie produktów K2: zapach samochodowy Roko
 • 4.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że laureatem Nagrody Głównej jest uczestnik, który założył konto na tymczasowy adres mailowy ( tzw. 10-minutowym - usługa 10 minute mail, temporary email, itp), Nagroda Główna pozostaje własnością Organizatora.

V. Zasady informowania o wynikach Turnieju

VI. Wydanie nagród

 • 6.1. Uczestnik ma 7 dni roboczych na uzupełnienie danych adresowych, jeżeli nie zrobił tego wcześniej. Jeżeli w tym czasie nie prześle on stosownej informacji, nagroda zostaje własnością organizatora.
 • 6.2. Jeżeli Uczestnik, który wygra dany Turniej, w wyznaczonym terminie nie uzupełni danych adresowych niezbędnych do wysyłki Nagrody Głównej - trafi ona do Uczestnika, który zajął drugie miejsce.
 • 6.3. Nagroda Główna zostanie wysłana do Uczestnika za pośrednictwem Firmy Kurierskiej na wskazany przez niego adres w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników Turnieju Wiedzy.
 • 6.4. Nagrody pocieszenia zostaną wysłane uczestnikom za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej w terminie 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Turnieju Wiedzy.
 • 6.5. W przypadku nieodebrania Nagrody Głównej oraz nagród pocieszenia, wysłanych przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres, pozostają one własnością Organizatora.

VII. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

 • 7.1. Każdemu uczestnikowi Turnieju, przysługuje prawo wniesienia reklamacji poprzez osobiste dostarczenie jej do siedziby Organizatora, wysyłkę za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w czasie trwania Turnieju. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data nadania reklamacji (w przypadku wysyłki za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub data doręczenia osobistego do siedziby Organizatora.
 • 7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki. Reklamacje, wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu zakończenia Turnieju (pomimo prawidłowego ich nadania) nie będą rozpatrywane.
 • 7.3. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora: Melle Sp. z o.o. Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Turniej”.
 • 7.4. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy Turnieju wiedzy, a także treść żądania Uczestnika.
 • 7.5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni od daty wpływu reklamacji do siedziby Organizatora, jednak nie później niż do dnia zakończenia Turnieju.
 • 7.6. Reklamacje Uczestników rozpatruje wyznaczona osoba zajmująca się prowadzeniem Turnieju.
 • 7.7. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w ciągu 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Za datę powiadomienia przyjmuję się datę stempla pocztowego.
 • 7.8. Wszelkie roszczenia z tytułu udziału w Turnieju wiedzy przedawniają się z upływem 1 miesiąca od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

VIII Dane osobowe.

 • 8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 • 8.2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Turnieju. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich zmiany i aktualizacji w każdym czasie na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 883, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 • 8.3. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i wydania nagrody/nagród w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez Organizatora postanowień wynikających z Regulaminu Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
 • 8.4.Uczestnik, w każdym momencie może:
  • 8.4.1. Cofnąć uprzednio wyrażoną ewentualną odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, innych niż związanych z udziałem w Turnieju lub przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także
  • 8.4.2. W przypadkach wskazanych w przepisach – zgłosić sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów związanych z wykonywaniem zobowiązań, o których mowa w pkt 6.3,
  - przesyłając na adres Organizatora stosowne oświadczenie.
 • 8.5. Zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8.4.2. jest równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Turnieju

IX. Postanowienia końcowe

 • 9.1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
 • 9.2. Pełny tekst regulaminu Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.k2.com.pl/wyzwanie/turniej/regulamin i w siedzibie Organizatora w okresie trwania Turnieju w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. Na pisemne żądanie Uczestnika Regulamin zostanie wysłany pocztą.
 • 9.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 • 9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie, a także inne działania Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie lub operatorów telekomunikacyjnych, za pomocą których Organizator przesyła nagrodę do Uczestnika. Organizator informuje również, że możliwość dostępu i korzystania ze Strony WWW Turnieju uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych (w tym między innymi funkcjonowania połączeń internetowych) między Uczestnikiem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łączy korzysta Uczestnik, na które Organizator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.
 • 9.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju lub podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych, niezbędnych do wydania nagrody.